G spot Vibrator stick

රු4,075.00

-Focused G spot design easy to control
-Add lubricant effect is better
-Multi- Speed vibrating stimulation
-Perfect Motor with strong stimulation
Battery : 2 x AA ( Not Included)
Material: Plastic
Size: Whole Length approx 210mm long
Color: Pink, Purple – sent in random order
Find and Conquer the G-Spot!
The power of the G-spot is as well-known as it is elusive. And while sex experts have long stressed the role it plays in achieving incredible pleasure, many women fail to properly stimulate or even locate this famous hot zone.
The Bulb Vibrator by Healthy Vibes helps you find and arouse the G-spot like never before! Featuring a bent, 8” shaft design, it provides easy access to your soon-to-be favorite erogenous zone. The smooth, egg-shaped tip is easy to insert, yet big enough (1.5” wide) to provide incredible stimulation.
Once you’ve located the G-spot, the fun is just getting started! A powerful motor sits in the head of the egg, unleashing throbbing pulses as soon as you turn the dial. It also features multispeed control for vibrations as intimate or intense as you like. Wireless and waterproof, you can enjoy yourself in bed, in the shower, and just about anywhere in between.
Package List:
  • 1 x Vibrator

මෙය ඇනවුම් කිරීමට පෙර, පහත උපදෙස් හොදින් කියන්වන්න.
– මෙම අයිතමය සදහා, තනිව, වෙනම ඇනවුමක් දමන්න (ඇනවුමට වෙනත් අයිතමයන් එකතු නොකර)
– මෙම අයිතමය ඩිලිවරි වීම සදහා සති 1 – 3 අතර කාලයක් ගතවනු ඇත
– මෙය කෙලින්ම ඔබගේ ලිපිනයට ගෙන්වාගැනීමේ යම් අපහසුතාවයක් ඇත්නම්, සහයට 0712 368888 අන්කය අමතන්න
– ඩිලිවරි පිලිබද වැඩිවිස්තර සදහා – Delivery and returns policy බලන්න

Description

G spot Vibrator stick Adult Sex Toys for Woman, Anal Nipple Dildo Vibrators for Women Erotic Massager Sex Products

-Focused G spot design easy to control
-Add lubricant effect is better
-Multi- Speed vibrating stimulation
-Perfect Motor with strong stimulation
Battery : 2 x AA ( Not Included)
Material: Plastic
Size: Whole Length approx 210mm long
Color: Pink, Purple – sent in random order
Find and Conquer the G-Spot!
The power of the G-spot is as well-known as it is elusive. And while sex experts have long
stressed the role it plays in achieving incredible pleasure, many women fail to properly
stimulate or even locate this famous hot zone.
The Bulb Vibrator by Healthy Vibes helps you find and arouse the G-spot like never before!
Featuring a bent, 8” shaft design, it provides easy access to your soon-to-be favorite
erogenous zone. The smooth, egg-shaped tip is easy to insert, yet big enough (1.5” wide) to
provide incredible stimulation.
Once you’ve located the G-spot, the fun is just getting started! A powerful motor sits in the
head of the egg, unleashing throbbing pulses as soon as you turn the dial. It also features
multispeed control for vibrations as intimate or intense as you like. Wireless and
waterproof, you can enjoy yourself in bed, in the shower, and just about anywhere in
between.
Package List:
  • 1 x Vibrator

G spot Vibrator stick Adult Sex Toys for Woman, Anal Nipple Dildo Vibrators for Women Erotic Massager Sex Products

Sex toys can make your sex life infinitely more satisfying. In fact, for some women, a vibrator is necessary to orgasm. While these products may seem intimidating for first-time users, they can be great tools to discover new ways to get and give pleasure in the bedroom and explore what satisfies you sexually.

For those in committed relationships, sex toys are a great way to add novelty, excitement and passion. And it doesn’t need to be awkward to introduce them to your partner, either.

Sit down with your significant other and make a “Yes/No/Maybe” list. These lists, which we discuss in our book Moregasm: Babeland’s Guide to Mind-Blowing Sexare great ways to discuss your limits in the bedroom. The lists include every type of sexual activity, from the PG to the X-rated. You and your partner should each fill out a list separately, indicating what you each want to try out. “Yes” means you definitely want to do it, “no” is a hard limit, and “maybe” means you’d consider giving it a go. Then compare lists to see what you each are interested in doing. These lists can lead to productive conversations about new ways to be intimate — while also making it clear what you’re not game to try. Read more

Click hear for more related products.

ඔබට අන්තර්ජාලය හරහා ඇනවුම් කිරීමට නොදන්නේනම්, පහත සදහන් උපදෙස් පිළිපදින්න.

හැකිනම් අපගේ manual order form එක පුරවා එවන්න. එසේ නැත්නම් ඔබට අවශ්‍ය දේ වෙබ් අඩවියෙන් තෝරාගෙන පහත විස්තර 0777550501 අංකයට sms / whatsapp / viber කරන්න.

– අවශ්‍ය භාණ්ඩ වල පින්තූර සහ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයන්
– ඔබගේ/ලැබිය යුත්තාගේ නම
– භාණ්ඩ එවිය යුතු ලිපිනය (පැහැදිලිව)
– ජංගම දුරකථන අංකය
– විද්‍යුත් ලිපිනය (අනිවාර්ය නැත)

ඔබගේ ඇනවුම් දවසේ ඕනෑම වෙලාවක අපවෙත යොමුකලහැක.

ඇනවුම එවීමට පෙර බෙදාහැරීමේ ගාස්තු ඇතුළුව ගෙවියයුතු මුළු මුදල ඔබට දැනුම්දී ඔබගේ එකඟතාවය ලබාගනු ඇත. මේ අකාරයෙන් ලබාදෙන ඇනවුම් සදහා පැකේජය ගෙනවිත් දුන් පසු ගෙන එන්නා වෙත ගෙවීම් කල හැක.

අපි දිවයින පුරා බෙදාහරින්නෙමු.

අපගේ දුරකථන අංකය යලිත් – 0777550501

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “G spot Vibrator stick”