10 Speed Bullet Vibrator Dildo

රු4,595.00

Features:
❤A single button controls 10 modes of vibration, You will marvel at the unique power of Bullet Vibrator, We guarantee it’s something you’ve never seen before. Give you unimaginable sexual pleasure by stimulating your G-spot and clitoris.
❤USB Rechargeable Vibrator – Easy to carry and private for your handbag, or for travel. The Bullet vibrator can work for 1 to 1.5 hours on one charge, You don’t have to buy any AAA battery.
❤ BODY-SAFE AND SUPER SOFT – Made of high-quality ABS and has extra smooth surface. Absolutely safe even for sensitive skin and delicate areas.
 ❤WATERPROOF – It’s 100% waterproof. it allows you to enjoy the sexual pleasure of using this bullet vibrator massager in a bathtub, shower, whirlpool or anywhere. Please check the silicone charging mouth and make sure it is intact before use it in the water.
Colors – Black/Pink/Purple – sent in random order
Size info
Length – 137mm / Thickness – 22mm / Weight – 57g
Privacy Guaranteed:
We will discreet package, unmarked packaging, confidential delivery
Package List:
1 x Vibrator
1 x Charging Cable
මෙය ඇනවුම් කිරීමට පෙර, පහත උපදෙස් හොදින් කියන්වන්න.
– මෙම අයිතමය සදහා, තනිව, වෙනම ඇනවුමක් දමන්න (ඇනවුමට වෙනත් අයිතමයන් එකතු නොකර)
– මෙම අයිතමය ඩිලිවරි වීම සදහා සති 1 – 3 අතර කාලයක් ගතවනු ඇත
– මෙය කෙලින්ම ඔබගේ ලිපිනයට ගෙන්වාගැනීමේ යම් අපහසුතාවයක් ඇත්නම්, සහයට 0712 368888 අන්කය අමතන්න
– ඩිලිවරි පිලිබද වැඩිවිස්තර සදහා – Delivery and returns policy බලන්න

Description

10 Speed Bullet Vibrator Dildo Vibrators Adult Sex Product AV Stick G-spot Anal Clitoris Stimulator Masturbator Sex Toy for Women

Features:
❤A single button controls 10 modes of vibration, You will marvel at the unique power of Bullet Vibrator, We guarantee it’s something you’ve never seen before. Give you unimaginable sexual pleasure by stimulating your G-spot and clitoris.
❤USB Rechargeable Vibrator – Easy to carry and private for your handbag, or for travel. The Bullet vibrator can work for 1 to 1.5 hours on one charge, You don’t have to buy any AAA battery.
❤ BODY-SAFE AND SUPER SOFT – Made of high-quality ABS and has extra smooth surface. Absolutely safe even for sensitive skin and delicate areas.
 ❤WATERPROOF – It’s 100% waterproof. it allows you to enjoy the sexual pleasure of using this bullet vibrator massager in a bathtub, shower, whirlpool or anywhere. Please check the silicone charging mouth and make sure it is intact before use it in the water.
Colors – Black/Pink/Purple – sent in random order
Size info
Length – 137mm / Thickness – 22mm / Weight – 57g
Privacy Guaranteed:
We will discreet package, unmarked packaging, confidential delivery
Package List:
1 x Vibrator
1 x Charging Cable
10 Speed Bullet Vibrator Dildo Vibrators Adult Sex Product AV Stick G-spot Anal Clitoris Stimulator Masturbator Sex Toy for Women

Sex toys can make your sex life infinitely more satisfying. In fact, for some women, a vibrator is necessary to orgasm. While these products may seem intimidating for first-time users, they can be great tools to discover new ways to get and give pleasure in the bedroom and explore what satisfies you sexually.

For those in committed relationships, sex toys are a great way to add novelty, excitement and passion. And it doesn’t need to be awkward to introduce them to your partner, either.

Sit down with your significant other and make a “Yes/No/Maybe” list. These lists, which we discuss in our book Moregasm: Babeland’s Guide to Mind-Blowing Sexare great ways to discuss your limits in the bedroom. The lists include every type of sexual activity, from the PG to the X-rated. You and your partner should each fill out a list separately, indicating what you each want to try out. “Yes” means you definitely want to do it, “no” is a hard limit, and “maybe” means you’d consider giving it a go. Then compare lists to see what you each are interested in doing. These lists can lead to productive conversations about new ways to be intimate — while also making it clear what you’re not game to try. Read more

Click hear for more related products.

ඔබට අන්තර්ජාලය හරහා ඇනවුම් කිරීමට නොදන්නේනම්, පහත සදහන් උපදෙස් පිළිපදින්න.

හැකිනම් අපගේ manual order form එක පුරවා එවන්න. එසේ නැත්නම් ඔබට අවශ්‍ය දේ වෙබ් අඩවියෙන් තෝරාගෙන පහත විස්තර 0777550501 අංකයට sms / whatsapp / viber කරන්න.

– අවශ්‍ය භාණ්ඩ වල පින්තූර සහ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයන්
– ඔබගේ/ලැබිය යුත්තාගේ නම
– භාණ්ඩ එවිය යුතු ලිපිනය (පැහැදිලිව)
– ජංගම දුරකථන අංකය
– විද්‍යුත් ලිපිනය (අනිවාර්ය නැත)

ඔබගේ ඇනවුම් දවසේ ඕනෑම වෙලාවක අපවෙත යොමුකලහැක.

ඇනවුම එවීමට පෙර බෙදාහැරීමේ ගාස්තු ඇතුළුව ගෙවියයුතු මුළු මුදල ඔබට දැනුම්දී ඔබගේ එකඟතාවය ලබාගනු ඇත. මේ අකාරයෙන් ලබාදෙන ඇනවුම් සදහා පැකේජය ගෙනවිත් දුන් පසු ගෙන එන්නා වෙත ගෙවීම් කල හැක.

අපි දිවයින පුරා බෙදාහරින්නෙමු.

අපගේ දුරකථන අංකය යලිත් – 0777550501

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “10 Speed Bullet Vibrator Dildo”